2016 | by PROHEALTH consortium | Print Article

Wyniki trzech badań doświadczalnych przeprowadzonych przez PROHEALTH.

Doświadczenia przeprowadzane przez PROHEALTH miały na celu potwierdzenie hipotezy dotyczącej selekcji genetycznej świń. Hipoteza ta była już wielokrotnie formułowana, ale do tej pory brakowało naukowych dowodów aby ją potwierdzić. Zakłada ona że poprawianie cech istotnych ze względu na wyniki produkcyjne (szybki wzrost, efektywność spożycia paszy), są osiągane kosztem wytrzymałości, czyli zdolności do utrzymania zdrowia i wydajności w nieoptymalnych warunkach. Uzasadnieniem tej hipotezy jest to że selekcja w kierunku cech ważnych dla efektywności produkcji może wpływać na metabolizm zwierząt. Składniki odżywcze w coraz większej mierze wykorzystywane są do szybkiego wzrostu i odkładania białka a coraz mniej do funkcji nieprodukcyjnych (reakcje odpornościowe i reakcja na stres).

Badanie wpływu selekcji w kierunku lepszego wykorzystania paszy

Badania PROHEALTH porównują dwie linie świń wyselekcjonowanych w kierunku osiągnięcia wysokiego wskaźnika RFI (residual feed intake), który stanowi miarę efektywności konwersji paszy w mięso. Wartość RFI odpowiada różnicy rzeczywiście pobranej paszy do przewidywanej. Świnie o wysokim wskaźniku RFI jedzą więcej niż założono, a zatem są mniej wydajne w przetwarzaniu paszy w mięso w porównaniu do świń o niższej wartości wskaźnika RFI. Takie dwie linie świń są ciekawym modelem do porównania skutków selekcji genetycznej na fizjologię i zdrowie zwierząt.

Przeprowadzono trzy doświadczenia w kontrolowanych warunkach w celu oceny jak wysoka lub niska wartość RFI wpływa na podatność świń na: 1) stres związany z odsadzeniem, ze szczególnym naciskiem na choroby układu pokarmowego, 2) problemy z kończynami: kulawizny o i osteochondrozy u świń utrzymywanych na podłogach betonowych. 3) Choroby układu oddechowego, takie jak zapalenie płuc powodowane przez nienajlepszą higienę i złe warunki utrzymania. Oceniano takie cechy jak indywidualne tempo wzrostu, spożycie paszy, zachowanie, zdrowie, skład krwi, narządy, tkanki, tusze podczas uboju jak również jakość mięsa.

Doświadczenie 1: Zdrowie prosiąt a stres związany z odsadzeniem

Na fermach trzody chlewnej, prosięta są zwykle oddzielane od loch w młodym wieku (3-4 tydzień życia). Wczesne odsadzenie jest stresujące i jest momentem krytycznym w procesie produkcji świń, co jest powodowane względną niedojrzałością prosiąt oraz stresem związanym z odsadzeniem (oddzielenie od lochy, nowa pasza, nowe środowisko) Leczenie przy użyciu antybiotyków jest nadal powszechnie stosowane w okresie około-odsadzeniomym w celu ograniczenia możliwości występowania chorób układu pokarmowego, które pojawiają się najczęściej przy odsadzeniu. Podejrzewa się wpływ podłoża genetycznego na zdrowie prosiąt przy odsadzeniu, nie jest to jednak dobrze udokumentowane. Prosięta z obu linii RFI odsadzono w wieku 28 dni a następnie oceniano tempo wzrostu, oraz stan zdrowia przez okres pięciu tygodni od momentu odsadzenia. Prosięta pochodzące z linii o niskim wskaźniku RFI gorzej znosiły okres odsadzenia w porównaniu do prosiąt o wysokim RFI. W pierwszym tygodniu po odsadzeniu jadły mniej i rosły wolniej (Rycina 1), u większej liczby zwierząt pojawiała się biegunka i stany zapalne. Jednak w drugim i trzecim tygodniu odrobiły stratę, a obie linie miały podobną wydajność i cechy fizjologiczne po okresie po-odsadzeniowym.

pl

Doświadczenie 2: Utrzymywanie dużych grup prosiąt na podłogach betonowych.

Schorzenia układu ruchu, a dokładniej kulawizny zostały zidentyfikowane jako jedna z najważniejszych chorób produkcyjnych tuczników i loch. Kulawizny są problemem złożonym i wieloczynnikowym. Wśród możliwych przyczyn bardzo wysoką częstość występowania u wszystkich popularnych ras świń ma osteochondroza. Osteochondroza jest wynikiem miejscowego zaburzenia krążenia krwi w górnych częściach kości długich, które skutkują pęknięciami chrząstki stawowej (Rycina 2). Jednak część kulawizn które są trudne do wyjaśnienia może także być związana z osteochondrozą. Prosięta z wysokim i niskim wskaźnikiem RFI były utrzymywane na podłodze betonowej z elektronicznym urządzeniem ważącym który umożliwiał dostęp do stacji paszowej. Dane były zbierane przez cały okres tuczu i zawierały: poziom aktywności zwierząt, kulawizny, występowanie zmian osteochondrytycznych oraz tempo wzrostu. Badanie potwierdziło wysoki wskaźnik (55-90% w zależności od stawu) występowania zmian osteochondrytycznych w czasie wzrostu zwierząt. Zmiany te były częściej obserwowane u świń o niskim wskaźniku RFI, bez korelacji z kulawiznami które występowały u niskiego odsetka świń w obu liniach.

pl

Doświadczenie 3: Wpływ warunków higienicznych podczas fazy wzrostu. 

Niewystarczająca higiena i nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji są czynnikami ryzyka wpływającymi na zdrowie świń. Zarówno prosięta z linii o niskim FRI jaki o wysokim FRI były utrzymywanie zarówno w czystych i brudnych warunkach przez pierwsze 6 tygodni wzrostu (patrz LeFloc’het al., 2014 dla opisu modelu). Częstość występowania zmian chorobowych układu oddechowego stwierdzanych przy uboju była wyższa u świń utrzymywanych w brudnych warunkach. Zaobserwowano zapalenia tkanki płuc(zapalenia płuc) lub otaczającej je błony surowiczej (zapalenia opłucnej). Tempo wzrostu było średnio o 20% niższe u zwierząt utrzymywanych w warunkach brudnych, a ten spadek był nieoczekiwanie wyższy u zwierząt o wysokim wskaźniku RFI niż w przypadku niskiego RFI (26 do 12%). Złe warunki higieniczne indukują układową odpowiedź zapalną (Rycina 3) oraz stres oksydacyjny, a odpowiedź ta była większa u świń o wysokim RFI, co jest niezgodne z wstępnie postawioną hipotezą. Jakość mięsa oceniana była podczas uboju (siedem tygodni po tym gdy wszystkie zwierzęta były utrzymywane z powrotem w czystych warunkach) i nie wykazano znaczącego wpływu złych warunków higienicznych we wczesnym stadium wzrostu, jednak masa ciała w ubojni była niższa u zwierząt utrzymywanych w gorszych warunkach higienicznych (5,5 i 13,4 kg różnicy pomiędzy utrzymywanych w dobrych i złych warunkach odpowiednio dla wysokiego i niskiego RFI).

pl

Wnioski

O ile różne właściwości charakteryzowały odpowiedź po okresie odsadzenia pomiędzy zwierzętami z poszczególnych linii RFI, to pod koniec tego okresu nie stwierdzono wyraźnych różnic. Prosięta o niskim wskaźniku RFI były przejściowo bardziej narażone na niedożywienie spowodowane stresem związanym z odsadzeniem od lochy, ale można temu zapobiec przez odpowiednie dostosowanie strategii żywieniowej. Złe warunki higieniczne wpływały na zdrowie świń podczas ostatniej fazy wzrostu i wagę świń podczas uboju. Świnie z linii o wysokim wskaźniku RFI były wyraźnie bardziej narażone w porównaniu do mniej wydajnych świń. Wyniki tych doświadczeń wskazują, że wybór świń charakteryzujących się niskim wskaźnikiem RFI (bardziej wydajnych) nie ma negatywnego wpływu na stan zdrowia, odporność i zdolność radzenia sobie w okresie odsadzenia.

Źródło: Le Floc’h, N., Knudsen, C., Gidenne, T., Montagne, L., Merlot, E., Zemb, O. (2014). Impact of feed restriction on health, digestion and faecal microbiota of growing pigs housed in good or poor hygiene conditions. Animal, 8(10), 1–11. http://doi.org/10.1017/S1751731114001608 

Comments

 • zeeshanarain895 3 days, 23 hours ago

  when i do get my retirement, i would really love to relax near the beach and enjoy a home on a tropical country,. babysitting Chico

 • Barbra 1 month, 3 weeks ago

  Hundreds of disease could affect a animal, once I took help from dissertation writing help to cure my chicks but it didn't helped. You need to aviod these type of posious medicine it could give reverse effect.

 • Barbra 1 month, 3 weeks ago

  <a href="https://www.google.com">google</a>

 • Barbra 1 month, 3 weeks ago

  [url=https://www.google.com]google[/url]

 • nokylec 6 months, 4 weeks ago
  Knowledge and its platforms are divided for the actual and all parts of the programs. The plan is set forth for the movement of the https://www.australian-writings.org/ for all accentuated and tips of the field. The scenario is turned for the discussion in the mid of posts. the transfer is divided for the paths and culmination for the products and commodities for the stints of the terms.