2016 | by PROHEALTH consortium | Print Article

Spostrzeżenia z przeglądu literatury

Społeczeństwo to istotna grupa zainteresowanych na końcu łańcucha pokarmowego, a ponieważ jest ostatnim użytkownikiem produktów żywnościowych, jego opinia powinna być brana pod uwagę, żeby produkować żywność spełniającą oczekiwania. Na ogół społeczeństwo nie zna praktyk produkcyjnych stosowanych w produkcji zwierzęcej.

Opinie konsumentów na temat chorób produkcyjnych są nieznane

Zostały przeprowadzone dwa przeglądy literatury (odpowiednio 80 i 54 badań) na temat postaw społeczeństwa i chęci płacenia za właściwości produktów zwierzęcych. W obu zwrócono uwagę na lukę badawczą w odniesieniu do chorób produkcyjnych. Tylko w czterech badaniach chęci płacenia oceniano choroby produkcyjne. Nieco ponad 25% badań analizujących postawy społeczeństwa zawierało wzmianki o chorobach produkcyjnych, głównie dotyczące leczenia chorych zwierząt. Pro laktyczne zastosowanie środków przeciwbakteryjnych zostało uznane za problem, ale opinia publiczna zdaje się akceptować ich użycie w leczeniu chorych zwierząt.

Chociaż istnieje znaczna liczba badań koncentrujących się na chęci konsumenta do zapłaty i postaw społecznych dla poprawy (czyli wyższych niż minimum) standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, nie jest jasne, czy odnosi się to do redukcji czy zarządzania chorobami produkcyjnymi związanymi z intensywnymi systemami produkcji.

Naturalność jest doceniana

Przeanalizowana literatura, oprócz luki badawczej, dostarcza spostrzeżeń dotyczących charakterystyki produkcji zwierzęcej, które na ogół są istotne dla konsumentów. Humanitarne traktowanie i naturalność są kluczowe dla nastawienia i obaw w odniesieniu do produkcji zwierzęcej. Dwadzieścia badań na temat naturalności wykazało, że jest ona istotna dla konsumentów. We wszystkich badaniach społeczeństwo wydaje się mieć obawy, że niektóre systemy produkcji zwierzęcej mogą naruszać tą zasadniczą koncepcję. Systemy bardziej tradycyjne, ekstensywne i na wolnym powietrzu były postrzegane jako naturalniejsze, co skutkowało ocenianiem jakości produktów jako wyższej. Pomimo obaw, społeczeństwo uważa, że nowoczesne systemy produkcji mają korzystne cechy, takie jak poprawa higieny.

Konsumenci kojarzyli cechy takie jak wyższy dobrostan zwierząt z innymi cechami produktu, jak bezpieczeństwo, zdrowie i jakość, jednak może to nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości, ponieważ skojarzenie opiera się na percepcji konsumenta. W rezultacie konsumenci chcą płacić niewiele więcej za produkty wytwarzane zgodnie z wyższymi niż minimalne standardy produkcji i jakości. Zarówno obawy o systemy produkcji i gotowość do zapłacenia więcej za produkty wyższej jakości wiążą się z wieloma cechami konsumentów, w tym płcią, wiekiem, wykształceniem i dochodami. Zależą także od regionu.

Co możemy z tego wywnioskować?

Oba rozwiązania rynkowe i prawne wydają się być najbardziej realnym podejściem w umożliwieniu identyfikacji i uwzględnienia różnych preferencji społeczeństwa. Polityka europejska powinna odzwierciedlać regionalne i kulturowe różnice określone w celu zagwarantowania, iż preferencje konsumenckie zostały spełnione tak, aby zapewnić, że konsumenci nie są wyeliminowani z rynku ze względu na wysoką cenę produktu i uwzględnione są opinie osób niemogących wyrazić swoich preferencji poprzez zakup produktów.

Ustalenia obu przeglądów literatury są obecnie wykorzystywane do projektowania badania konsumenckiego w ramach projektu PROHEALTH, który będzie koncentrował się na postawach konsumenckich i priorytetach w odniesieniu do działań i polityki podjętych w celu redukcji chorób produkcyjnych w intensywnym systemie produkcji zwierząt. Będzie to dotyczyło zidentyfikowanych luk badawczych i zapewni przegląd konsumenckiego postrzegania kwestionowanych działań.

1

Odniesienia do uwzględnienia: Clark, B., Stewart, G.B., Panzone, L.A., Kyriazakis, I. and Frewer, L.J., 2016. A Systematic Review of Public Attitudes, Perceptions and Behaviours Towards Production Diseases Associated with Farm Animal Welfare. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 29(3), pp.455-478. 

Comments