Koordynator Ilias Kyriazakis dzieli się swoimi przemyśleniami na temat głównych osiągnięć PROHEALTH, po 5 latach projektu we współpracy publiczno-prywatnej

img

Projekt PROHEALTH: zrównoważona intensywna produkcja trzody chlewnej i drobiu był największym w historii projektem finansowanym przez Unię Europejską w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Projekt rozpoczął się w grudniu 2013 r. i zakończy się w listopadzie 2018 r. warsztatami i sympozjum naukowym, które odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2018 r. w Gent (Belgia).

Konsorcjum, które zajęło się problemami związanymi z chorobami produkcyjnymi trzody chlewnej i drobiu, składało się z 22 partnerów z 10 krajów Unii Europejskiej i jednego kraju stowarzyszonego.

Partnerzy tworzący konsorcjum stanowili komplementarną grupę przedstawicieli przemysłu i środowiska akademickiego, co pomogło utrzymać odpowiednie działania w projekcie przez cały okres jego trwania. Projekt PROHEALTH miał na celu zrozumienie wielowymiarowego wymiaru patologii u zwierząt utrzymywanych w systemie intensywnej produkcji. Jego wyniki powinny pomóc w zapewnieniu skutecznych strategii kontroli w celu zmniejszenia negatywnego wpływu chorób związanych z produkcją na zdrowie i dobrostan zwierząt. Niektóre z tych strategii kontroli zostały już wdrożone w praktyce i wskazują wymierne korzyści ekonomiczne, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia i dobrostanu świń i drobiu.

Podsumowaliśmy niektóre z rezultatów projektu w postaci „Wytycznych dotyczących polityki i strategii najlepszych praktyk”, które powinny mieć znaczenie dla różnych zainteresowanych stron. Można pobrać te dokumenty w formie kompaktowej tutaj.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: www.fp7-prohealth.eu. Z przyjemnością informuję, że strona internetowa PROHEALTH zostanie utrzymana i nadal będzie publikować raporty na temat dodatkowych wyników Projektu do grudnia 2020 roku.

Miałem przywilej koordynowania Projektu PROHEALTH od momentu jego powstania oraz doprowadzenia go do końca. To była wspaniała podróż, ale jak wszystkie dobre rzeczy w życiu, musi się zakończyć. PROHEALTH wciąż będzie miał jednak wpływ na sposób chowu świń i drobiu w Unii Europejskiej. Poprawa stanu zdrowia i dobrobytu będzie długotrwałą spuścizną.

Dziękuję za tę szansę.

Ilias Kyriazakis

Koordynator PROHEALTH